Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R45 > Đối với đơn vị có MST gồm 13 chữ số, Kế toán muốn có thể ký điện tử trên hóa đơn không phân biệt chứng thư số có MST ngăn cách bằng dấu "-" hay viết liền nhau để có thể tiếp tục sử dụng chứng thư số nộp thuế ký hóa đơn điện tử

Đối với đơn vị có MST gồm 13 chữ số, Kế toán muốn có thể ký điện tử trên hóa đơn không phân biệt chứng thư số có MST ngăn cách bằng dấu "-" hay viết liền nhau để có thể tiếp tục sử dụng chứng thư số nộp thuế ký hóa đơn điện tử


1. Mục đích

Đối với đơn vị có MST gồm 13 chữ số, Kế toán có thể ký điện tử trên hóa đơn không phân biệt chứng thư số có MST ngăn cách bằng dấu "-" hay viết liền nhau để có thể tiếp tục sử dụng chứng thư số nộp thuế, ký hóa đơn điện tử.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R45: Điều kiện kiểm tra trùng mã số thuế khi phát hành hóa đơn điện tử chỉ lấy phần số để so sánh (Ví dụ các mã số thuế: 0101243150-001 hoặc 0101243150001 hoặc 0101243150 001 sẽ được coi là trùng nhau) 
Xem thêm