Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R45 > NSD muốn nộp tờ khai thuế theo thay đổi mới nhất từ HTKK 4.0.8 và nộp được qua iHTKK để đáp ứng đúng theo thay đổi của Tổng cục Thuế

NSD muốn nộp tờ khai thuế theo thay đổi mới nhất từ HTKK 4.0.8 và nộp được qua iHTKK để đáp ứng đúng theo thay đổi của Tổng cục Thuế


1. Mục đích

Hỗ trợ người sử dụng nộp tờ khai thuế theo thay đổi mới nhất từ HTKK 4.0.8 và nộp được qua iHTKK đáp ứng đúng theo thay đổi của Tổng cục Thuế.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ phiên bản R45, phần mềm cải tiến để đáp ứng việc nhập khẩu tờ khai, báo cáo tài chính vào HTKK 4.0.8 và nộp được qua iHTKK.
Các tờ khai đáp ứng thay đổi của Tổng cục Thuế:
 • TT26- Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)
 • TT119 - Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)
 • Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)
 • Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)
 • Quyết toán thuế TNDN năm (03TNDN)
 • Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
 • Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN)
 • Tờ khai thuế trực tiếp trên doanh thu (04-GTGT)
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
 • Các báo cáo tài chính:
  • Thông tư 200:
   • B01-DN: Bảng cân đối kế toán
   • B01a-DN: Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Dạng đầy đủ)
  • Thông tư 133
   • B01a-DNN: Báo cáo tình hình tài chính
   • B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chínhXem thêm