Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép lọc dữ liệu trên các báo cáo theo các tiêu chí khác nhau

Cách thao tác

   

  • Từ màn hình báo cáo đang hiển thị dạng lưới, người dùng có thể lọc dữ liệu trên các cột theo các tiêu chí khác nhau, ví dụ: trên báo cáo Sổ chi tiết bán hàng, có thể lọc theo mặt hàng (mã, tên) để xem chi tiết các giao dịch bán hàng của mặt hàng này. Khi thực hiện lọc dữ liệu có thể tùy chỉnh tìm theo các điều kiện khác nhau như: Bắt đầu với, Chứa, …


Xem thêm