Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép tự chọn các chỉ tiêu để xem báo cáo được tổng hợp theo các chỉ tiêu đó.

Ví dụ: Với báo cáo Tổng hợp bán hàng theo nhân viên có thể biết được tình hình bán hàng chi tiết theo từng nhân viên, nhưng khi chọn chỉ tiêu Đơn vị kinh doanh để tổng hợp báo cáo, thì có thể biết được tình hình bán hàng của từng nhưng viên thống kê theo từng đơn vị kinh doanh.

Cách thực hiện

  • Chọn cột chỉ tiêu muốn tổng hợp báo cáo.
  • Để chọn trỏ chuột vào tiêu đề của cột chỉ tiêu đó, sau đó giữ vào kéo vào vị trí góc trên bên trái của báo cáo (như hình bên dưới).
  • Chương trình sẽ tự động tổng hợp báo cáo theo chỉ tiêu vừa chọn.


Xem thêm