Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép sắp xếp trật tự các dòng dữ liệu trên báo cáo theo nhiều kiểu:
  • Với các dòng chỉ tiêu bằng số như: số lượng, số hóa đơn, giá trị, ngày tháng...: có thể sắp xếp theo trật tự từ nhỏ đến lớn hoặc ngược lại.
  • Với các dòng chỉ tiêu bằng chữ như: mã, tên, diễn giải...: có thể sắp xếp theo trật tự từ A-Z hoặc ngược lại.

Cách thực hiện

  • Chọn cột chỉ tiêu làm căn cứ để sắp xếp dữ liệu.
  • Nhấn vào tên cột chỉ tiêu để xuất hiện biểu tượng hoặc :
  • Với biểu tượng : chương trình sẽ sắp xếp chỉ tiêu bằng số theo trật tự từ nhỏ đến lớn hoặc chỉ tiêu bằng chữ theo trật tự từ A-Z.
 
  • Với biểu tượng : chương trình sẽ sắp xếp chỉ tiêu bằng số theo trật tự từ lớn đến nhỏ hoặc chỉ tiêu bằng chữ theo trật tự từ Z-A.


Xem thêm