Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > Kế toán muốn phân bổ được CCDC và Chi phí trả trước theo Ngày để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng

Kế toán muốn phân bổ được CCDC và Chi phí trả trước theo Ngày để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R13, chương trình sẽ cho phép Kế toán lựa chọn phân bổ Công cụ dụng cụ, Chi phí trả trước trong tháng đầu tiên theo từng ngày hoặc theo tròn tháng tùy theo nhu cầu quản lý tại đơn vị.

Chi tiết thay đổi

Ví dụ: Đơn vị có phát sinh mua CCDC như sau:

  • Máy tính được ghi tăng ngày 17/04/2017 với giá trị là 15.000.000đ và được phân bổ trong 5 kỳ với số tiền phân bổ hàng kỳ là 3.000.000đ
  • Cây máy tính được ghi tăng ngày 19/04/2017 với giá trị là 3.000.00đ và được phân bổ trong 3 kỳ với số tiền phân bổ hàng kỳ là 1.000.000đ

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung. => Lựa chọn cơ chế phân bổ CCDC và chi phí trả trước cho tháng đầu tiên:

  • Nếu tích chọn Phân bổ tròn tháng, số tiền phân bổ của tháng đầu tiên sẽ được tính tròn tháng giống như các phiên bản trước R13. => Theo ví dụ trên, số tiền phân bổ trong tháng 4 sẽ là:
  • Nếu tích chọn Phân bổ từ ngày ghi tăng, số tiền phân bổ của tháng đầu tiên sẽ tính theo công thức sau: Số tiền phân bổ tháng đầu tiên ghi tăng = (Số tiền phân bổ hàng kỳ/Số ngày của tháng ghi tăng) x Số ngày sử dụng trong tháng. Các tháng tiếp theo số tiền phân bổ sẽ được tính tròn tháng giống như các phiên bản trước R13. => Theo ví dụ trên, số tiền phân bổ trong tháng 4 sẽ là:

Lưu ý:

  • Việc phân bổ Chi phí trả trước cũng được thực hiện tương tự như phân bổ CCDC.
  • Việc chọn Phân bổ tròn tháng hay Phân bổ từ ngày ghi tăng trên Hệ thống/Tùy chọn/Tùy chọn chung/Khác/Cách phân bổ CCDC, chi phí trả trước tháng đầu tiên thì tại kỳ phân bổ cuối cùng chương trình sẽ dồn toàn bộ giạ trị còn lại.


Xem thêm
Khi in Biên bản bàn giao, kế toán muốn thông tin Thời hạn bảo hành lấy theo khai báo trên chứng từ
Khi lập phiếu xuất/nhập kho từ lệnh lắp ráp, kế toán muốn thông tin Lý do xuất được mặc định là Xuất kho để lắp ráp/Nhập kho để lắp ráp
Khi in Hóa đơn bán hàng, kế toán muốn thông tin Công nợ cũ phản ánh đúng giá trị trong TH cùng 1 ngày, 1 khách hàng phát sinh nhiều chứng từ bán hàng chưa thanh toán
Kế toán muốn Nhật ký truy cập ghi nhận thao tác Loại bỏ sản phẩm trên danh sách Chính sách giá và thao tác Sửa đè mã hàng
Khi thực hiện đối trừ chứng từ cho KH, kế toán muốn xác định nhanh chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán là của nhân viên bán hàng nào
Khi xem BC Tổng hợp tồn kho, kế toán muốn biết trong tổng HH NK thì nhập bao nhiêu từ tháo dỡ TP, bao nhiêu từ SX và trong tổng HH XK thì xuất bao nhiêu
Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn chương trình cảnh báo thêm trường hợp Giá bán thấp hơn Giá mua gần nhất để tránh tình trạng bị lỗ
Khi theo dõi công nợ theo HĐ/chứng từ, kế toán muốn số dư công nợ đầu kỳ đã được thanh toán trong kỳ, thì không được phép sửa các thông tin liên quan, trừ khi xóa
Khi in Danh sách chứng từ công nợ KH/NCC, kế toán muốn có thêm thông tin Số chứng từ gốc tương ứng với từng chứng từ bán hàng/mua hàng
Khi in Thẻ kho (Số lô, Hạn sử dụng), kế toán muốn có thêm thông tin Nơi sản xuất, Số đăng ký, Quy cách của VTHH để nộp báo cáo theo quy định cho Bộ Y tế
Thay đổi mặc định tệp nén khi sao lưu dữ liệu từ .zip sang .mbz