Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn chương trình cảnh báo thêm trường hợp Giá bán thấp hơn Giá mua gần nhất để tránh tình trạng bị lỗ

Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn chương trình cảnh báo thêm trường hợp Giá bán thấp hơn Giá mua gần nhất để tránh tình trạng bị lỗ


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R13, khi lập chứng từ bán hàng mà Giá bán thấp hơn Giá mua gần nhất trong danh mục, chương trình sẽ cảnh báo để tránh tình trạng bị lỗ.

Các bước thực hiện

Bổ sung tùy chọn Cảnh báo khi giá bán thấp hơn giá mua gần nhất trong danh mục trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung\Bán hàng

 

Nếu thiết lập chế độ cảnh báo, chương trình sẽ cảnh báo cho các trường hợp sau:

 • Trường hợp đơn vị tính trên chứng từ bán hàng cùng đơn vị tính trên danh sách đơn giá mua gần nhất.
 • Vào Danh mục\ Vật tư hàng hóa, khai báo đơn giá mua gần nhất trong danh mục như sau:

 

 • Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Lập chứng từ bán hàng có khai báo đơn giá bán thấp hơn đơn giá mua gần nhất trong danh mục, khi Cất chương trình cảnh báo như sau:

   

 • Trường hợp đơn vị tính trên chứng từ bán hàng khác đơn vị tính trên danh sách đơn giá mua gần nhất.
  • Vào Danh mục\ Vật tư hàng hóa, khai báo đơn giá mua gần nhất trong danh mục như sau:

    

 • Vào Nghiệp vụ\Bán hàng\Lập chứng từ bán hàng có khai báo đơn giá bán thấp hơn đơn giá mua gần nhất trong danh mục, khi Cất chương trình cảnh báo như sau:

 

Lưu ý:

 • Chương trình thực hiện cảnh báo tương tự trên hóa đơn bán hàng
 • Nếu trong danh mục không có đơn giá mua gần nhất của loại tiền trên chứng từ thì không cảnh báo.
 • Nếu ĐVT trên chứng từ để trống thì xem như ĐVT trên chứng từ trùng với ĐVC trên danh mục.
 • Chương trình không cảnh báo với dòng chi tiết trên chứng từ bán hàng/hóa đơn bán hàng được tích chọn là Hàng khuyến mại.


Xem thêm
Kế toán muốn phân bổ được CCDC và Chi phí trả trước theo Ngày để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng
Khi in Biên bản bàn giao, kế toán muốn thông tin Thời hạn bảo hành lấy theo khai báo trên chứng từ
Khi lập phiếu xuất/nhập kho từ lệnh lắp ráp, kế toán muốn thông tin Lý do xuất được mặc định là Xuất kho để lắp ráp/Nhập kho để lắp ráp
Khi in Hóa đơn bán hàng, kế toán muốn thông tin Công nợ cũ phản ánh đúng giá trị trong TH cùng 1 ngày, 1 khách hàng phát sinh nhiều chứng từ bán hàng chưa thanh toán
Kế toán muốn Nhật ký truy cập ghi nhận thao tác Loại bỏ sản phẩm trên danh sách Chính sách giá và thao tác Sửa đè mã hàng
Khi thực hiện đối trừ chứng từ cho KH, kế toán muốn xác định nhanh chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán là của nhân viên bán hàng nào
Khi xem BC Tổng hợp tồn kho, kế toán muốn biết trong tổng HH NK thì nhập bao nhiêu từ tháo dỡ TP, bao nhiêu từ SX và trong tổng HH XK thì xuất bao nhiêu
Khi theo dõi công nợ theo HĐ/chứng từ, kế toán muốn số dư công nợ đầu kỳ đã được thanh toán trong kỳ, thì không được phép sửa các thông tin liên quan, trừ khi xóa
Khi in Danh sách chứng từ công nợ KH/NCC, kế toán muốn có thêm thông tin Số chứng từ gốc tương ứng với từng chứng từ bán hàng/mua hàng
Khi in Thẻ kho (Số lô, Hạn sử dụng), kế toán muốn có thêm thông tin Nơi sản xuất, Số đăng ký, Quy cách của VTHH để nộp báo cáo theo quy định cho Bộ Y tế
Thay đổi mặc định tệp nén khi sao lưu dữ liệu từ .zip sang .mbz