Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R13 > Khi in Thẻ kho (Số lô, Hạn sử dụng), kế toán muốn có thêm thông tin Nơi sản xuất, Số đăng ký, Quy cách của VTHH để nộp báo cáo theo quy định cho Bộ Y tế

Khi in Thẻ kho (Số lô, Hạn sử dụng), kế toán muốn có thêm thông tin Nơi sản xuất, Số đăng ký, Quy cách của VTHH để nộp báo cáo theo quy định cho Bộ Y tế


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R13, bổ sung 3 trường Mô tả, Nguồn gốc, Đặc tính trên giao diện sửa mẫu của Thẻ kho (Số lô, hạn dùng), để hiển thị được thông tin về Nơi sản xuất, Số đăng ký, Quy cách của VTHH, phục vụ cho việc nộp báo cáo theo quy định cho Bộ Y tế.

Các bước thực hiện

  • Vào Danh mục vật tư hàng hóa, khai báo các thông tin các trường Mô tả, Nguồn gốc, Đặc tính

         

  • Vào Báo cáo\Kho\Thẻ kho (Số lô, hạn dùng), nhấn Sửa mẫu
  • Trên giao diện Sửa mẫu
  • Vào DataSources, tìm đến tên 3 trường InventoryItemDescription, InventoryItemSource, InventoryItemSpecificity và kéo vào vị trí cần hiển thị.
  • 3 trường InventoryItemDescription, InventoryItemSource, InventoryItemSpecificity sẽ lấy lên thông tin Mô tả, Nguồn gốc, Đặc tính


  • Báo cáo sau khi Sửa mẫu hiển thị thông tin các trường Mô tả, Nguồn gốc, Đặc tính như sau:

    

Lưu ý: Nhấn Lấy mẫu mặc định trên thanh công cụ của báo cáo nếu muốn lấy lại mẫu ngầm định của chương trình.Xem thêm
Kế toán muốn phân bổ được CCDC và Chi phí trả trước theo Ngày để phản ánh đúng chi phí phát sinh trong tháng
Khi in Biên bản bàn giao, kế toán muốn thông tin Thời hạn bảo hành lấy theo khai báo trên chứng từ
Khi lập phiếu xuất/nhập kho từ lệnh lắp ráp, kế toán muốn thông tin Lý do xuất được mặc định là Xuất kho để lắp ráp/Nhập kho để lắp ráp
Khi in Hóa đơn bán hàng, kế toán muốn thông tin Công nợ cũ phản ánh đúng giá trị trong TH cùng 1 ngày, 1 khách hàng phát sinh nhiều chứng từ bán hàng chưa thanh toán
Kế toán muốn Nhật ký truy cập ghi nhận thao tác Loại bỏ sản phẩm trên danh sách Chính sách giá và thao tác Sửa đè mã hàng
Khi thực hiện đối trừ chứng từ cho KH, kế toán muốn xác định nhanh chứng từ công nợ và chứng từ thanh toán là của nhân viên bán hàng nào
Khi xem BC Tổng hợp tồn kho, kế toán muốn biết trong tổng HH NK thì nhập bao nhiêu từ tháo dỡ TP, bao nhiêu từ SX và trong tổng HH XK thì xuất bao nhiêu
Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán muốn chương trình cảnh báo thêm trường hợp Giá bán thấp hơn Giá mua gần nhất để tránh tình trạng bị lỗ
Khi theo dõi công nợ theo HĐ/chứng từ, kế toán muốn số dư công nợ đầu kỳ đã được thanh toán trong kỳ, thì không được phép sửa các thông tin liên quan, trừ khi xóa
Khi in Danh sách chứng từ công nợ KH/NCC, kế toán muốn có thêm thông tin Số chứng từ gốc tương ứng với từng chứng từ bán hàng/mua hàng
Thay đổi mặc định tệp nén khi sao lưu dữ liệu từ .zip sang .mbz