Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R37 > Cải tiến tính năng phát hành hóa đơn để khi phát hành HĐ mới thực hiện cấp số hóa đơn, để sai quy trình của thông tư thuế

Cải tiến tính năng phát hành hóa đơn để khi phát hành HĐ mới thực hiện cấp số hóa đơn, để sai quy trình của thông tư thuế


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R37, đối với các hóa đơn điện tử, việc cấp số hóa đơn sẽ được thực hiện đồng thời với phát hành hóa đơn để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của cơ quan Thuế.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R36 trở về trước, việc cấp số hóa đơn và phát hành hóa đơn điện tử thực hiện độc lập, kế toán có thể cấp số hóa đơn mà chưa thực hiện phát hành hóa đơn điện tử.
  • Từ phiên bản R37 trở đi, đối với các hóa đơn điện tử, việc cấp số hóa đơn sẽ được thực hiện đồng thời với phát hành hóa đơn điện tử.
Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Xem thêm