Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R37 > Thay đổi nội dung câu thông báo trong các trường hợp thiết lập email gửi hóa đơn không thành công

Thay đổi nội dung câu thông báo trong các trường hợp thiết lập email gửi hóa đơn không thành công


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R37, khi thiết lập email gửi hóa đơn điện tử không thành công, chương trình sẽ hướng dẫn cụ thể để kế toán dễ dàng nắm được cách xử lý.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ phiên bản R36 trở về trước, phần mềm chỉ ra hướng dẫn chung chung "Thiết lập email chưa đúng. Vui lòng kiểm tra lại." khi kế toán thiết lập không đúng
 • Từ phiên bản R37 trở đi, phần mềm chỉ ra hướng dẫn cho từng trường hợp nếu kế toán thiết lập chưa đúng để kế toán dễ dàng thiết lập lại.
  • Trường hợp kế toán thiết lập sai Máy chủ mail, nhấn Cất, phần mềm hướng dẫn:

  • Trường hợp kế toán thiết lập sai Cổng, nhấn Cất, phần mềm hướng dẫn:

  • Trường hợp kế toán thiết lập sai Phương thức bảo mật, nhấn Cất, phần mềm hướng dẫn:

  • Trường hợp kế toán sử dụng gmail và thiết lập sai Tên đăng nhập, Mật khẩu, nhấn Cất, phần mềm hướng dẫn
  • Trường hợp mail chặn thiết bị kém bảo mật, kế toán tham khảo hưởng dẫn tại đây


Xem thêm