Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R37 > Cho phép lập hóa đơn điều chỉnh và phát hành hóa đơn điện tử cho hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã phát hành và đã kê lên bảng kê, sau đó phát hiện có sai sót

Cho phép lập hóa đơn điều chỉnh và phát hành hóa đơn điện tử cho hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã phát hành và đã kê lên bảng kê, sau đó phát hiện có sai sót


1. Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R37, kế toán có thể lập hóa đơn điều chỉnh và phát hành hóa đơn điện tử cho hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã phát hành và đã kê lên bảng kê, sau đó phát hiện có sai sót.
2. Chi tiết thay đổi
 • Từ phiên bản R36 về trước, chương trình chưa hỗ trợ việc lập hóa đơn điều chỉnh.
 • Từ phiên bản R37 trở đi, kế toán có thể lập hóa đơn điều chỉnh và phát hành hóa đơn điện tử cho hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã phát hành và đã kê lên bảng kê, sau đó phát hiện có sai sót.
  Giả sử, đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử, có phát sinh trường hợp hóa đơn bán hàng đã phát hành và kê lên bảng kê thuế, sau đó phát hiện sai sót. Kế toán thực hiện như sau:

  • Hóa đơn được kê lên Tờ khai thuế GTGT khấu trừ tháng 4 năm 2018 và đã nộp cho cơ quan Thuế.

  • Ngày 10/05/2018, kế toán phát hiện hóa đơn có sai sót, sau khi lập văn bản thỏa thuận về các sai sót cần điều chỉnh thì kế toán lập hóa đơn điều chỉnh bằng cách vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Hóa đơn điều chỉnh
  • Chọn hóa đơn cần điều chỉnh.

  • Nhập các thông tin cần điều chỉnh trên hóa đơn, CấtPhát hành hóa đơn điện tử cho hóa đơn điều chỉnh.

  • Khi lập Tờ khai thuế GTGT tháng 5 năm 2018 sẽ hiển thị hóa đơn điều chỉnh lập ở trên.

  • Khi lập chứng từ Khấu trừ thuế tháng 5 năm 2018, Thuế GTGT đầu ra sẽ bao gồm số thuế GTGT được điều chỉnh tăng/giảm.

Lưu ý:
 • Xem hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh tại đây.
 • Đối với hóa đơn điều chỉnh tăng hoặc điều chỉnh giảm, kế toán cần phải thực hiện lập chứng từ để hạch toán các bút toán tương ứng với thông tin cần điều chỉnh như: hạch toán tăng/giảm doanh thu, giá vốn...


Xem thêm