Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R4 bao gồm:
Khi xem biểu đồ phân tích Doanh thu theo sản phẩm loại hình quạt, kế toán muốn nhận biết được doanh thu theo từng sản phẩm rõ ràng hơn
Khi xem báo cáo mua hàng, kế toán muốn biết được Giá mua chưa có thuế nhập khẩu và Thuế nhập khẩu của từng mặt hàng để làm căn cứ phân tích biến động giá mua
Kế toán muốn xuất khẩu các chứng từ bán hàng đã xuất hóa đơn ra tệp XML để nhập khẩu sang dữ liệu khác
Khi xem Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đơn vị, kế toán muốn thể hiện riêng Doanh thu bán hàng và Thu nhập khác để phân tích, đánh giá đúng hiệu quả hoạt động
Khi xem Sổ tiền gửi Ngân hàng, kế toán muốn biết được Mục đích, Lý do chi theo Khoản mục chi phí, Hợp đồng bán, Mã thống kê để báo cáo tình hình chi cho cấp quản lý
Kế toán muốn in mẫu Phiếu xuất kho kiêm bảo hành (Mã quy cách) có thêm thông tin Mã khách hàng để phục vụ nhu cầu quản lý nội bộ của đơn vị
Kế toán muốn lập Tờ khai bổ sung điều chỉnh cho Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu của TT151/2014/TT-BTC như trên hệ thống HTKK
Kế toán muốn nhập khẩu được Số dư đầu kỳ (tệp XML) từ dữ liệu có múi giờ xuất khẩu khác với múi giờ lúc nhập khẩu
Khi xem Báo cáo hàng tồn kho theo chứng từ nhập (PP nhập trước xuất trước), kế toán muốn xem được Ngày hạch toán của từng chứng từ
Khi sửa TSCĐ đầu kỳ, nếu thay đổi Thời gian sử dụng hoặc Thời gian sử dụng còn lại, kế toán muốn phần mềm tự động tính lại Hao mòn lũy kế và Giá trị còn lại
Khi xem Báo cáo tổng hợp lương nhân viên, kế toán muốn có thêm cột MST cá nhân để phục vụ cho việc lập tờ khai quyết toán thuế được thuận lợi hơn
Kế toán muốn in được Ủy nhiệm chi theo mẫu mới của Ngân hàng MB
Khi xem Sổ chi tiết bán hàng, kế toán muốn xem thêm thông tin về Chiều dài, Chiều rộng, Chiều cao, Bán kính, Lượng giống trên chứng từ bán hàng
Khi tạo mới dữ liệu từ năm trước, kế toán muốn lựa chọn có mang danh sách Lệnh sản xuất từ năm trước sang hay không, để tránh nhầm lẫn khi sử dụng
Kế toán muốn phần mềm cập nhật TT147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cho TT45/2013/TT-BTC về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ
Kế toán muốn Thuyết minh báo cáo tài chính cập nhật các thay đổi về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo TT147/2016/TT-BTC
Khi xem Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo đơn vị, kế toán muốn thể hiện riêng Doanh thu bán hàng và Thu nhập khác để phân tích, đánh giá đúng hiệu quả hoạt độngXem thêm