Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R26 bao gồm:
Kế toán muốn nhập khẩu chứng từ Nghiệp vụ khác từ excel có thêm trường thông tin bổ sung để phục vụ công tác nhập liệu được nhanh hơn
Kế toán mong muốn có thể xuất khẩu ra excel hoặc in phần đối chiếu bán hàng và xuất kho để kế toán nộp báo cáo cho Giám đốc cũng như dễ dàng đối chiếu, xử lý chênh lệch
Kế toán mong muốn thông báo công nợ trên phần mềm có thể tách riêng thông tin số chứng từ và số hóa đơn để phục vụ việc quản lý nội bộ của khách hàng
Kế toán muốn khi xem báo cáo so sánh số lượng bán, doanh số theo thời gian có thể tùy chỉnh được thời gian xem báo cáo để đáp ứng yêu cầu quản trị
Kế toán mong muốn doanh thu trước khi sử dụng phần mềm của từng công trình nhập trên số dư đầu kỳ được thể hiện trên báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình
Kế toán mong muốn có báo cáo xem được các chứng từ chi tạm ứng nào đã được quyết toán, chứng từ nào chưa để giúp kế toán dễ dàng quản lý và tiết kiệm thời gian
Khi lập Bảng Cân đối kế toán, kế toán muốn cột Thuyết minh hiển thị thông tin tương ứng với số thuyết minh trên Thuyết minh BCTC để kế toán không mất thời gian nhập tay
Kế toán mong muốn có thông tin hóa đơn, nhà cung cấp trên báo cáo đối chiếu chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí để phục vụ đối chiếu, tìm kiếm hồ sơ
Trên danh sách chứng từ mua hàng, kế toán muốn có thêm thông tin thuế nhập khẩu nhằm phục vụ cho việc kiểm tra chứng từ được nhanh chóng thuận tiện
Khi xem báo cáo tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn hiển thị thông tin chiều dài, rộng, lượng của VTHH để có thông tin nhanh chóng về hàng hóa cần sản xuất
Kế toán muốn in Tờ khai thuế GTGT (TT26) bằng tiếng anh để trình cho GĐ người nước ngoài kiểm tra trước khi gửi cho cơ quan thuế
Khi lập phiếu xuất kho từ chứng từ mua hàng qua kho, kế toán muốn xác định được từng mặt hàng mua là để thực hiện cho công trình nào giúp tiết kiệm thời gian lập chứng từ
Kế toán muốn phần mềm đưa ra thông báo nhắc việc khi đến lịch hẹn mà không quan tâm kế toán đang làm việc ở phân hệ nào để đảm bảo không bị nhỡ các công việc quan trọng
Kế toán mong muốn khi thêm mới phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì tự động kế thừa thông tin Mẫu số, ký hiệu để kế toán không mất thời gian gõ lại
Kế toán muốn khai báo và hiển thị thông tin Giám đốc KH/NCC trên các biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả để phục vụ công tác đối chiếu
Kế toán trưởng mong muốn kế toán bán hàng không được phép lập chứng từ bán hàng kèm hóa đơn khi không có quyền Lập hóa đơn để tránh sai sót và kiểm soát việc xuất hóa đơn
Kế toán mong muốn có thể ngừng phân bổ chi phí trả trước để phản ánh đúng thực tế trả lại phần chi phí trả trước còn lại chưa phân bổ
Kế toán mong muốn có thể lập hợp đồng bán từ nhiều đơn đặt hàng để thuận tiện quản lý mặt hàng và kiểm soát xuất hóa đơn và tình hình thanh toán
Kế toán muốn cập nhật được định mức nguyên vật liệu mới nhất trường hợp có một số NVL bị loại bỏ khi nhập khẩu cập nhật danh mục VTHH từ excel để giảm thời gian sửa.
Kế toán mong muốn in được thẻ tính giá thành theo công trình để cung cấp cho cơ quan thuế khi thanh tra, quyết toán thuế


Xem thêm