Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Nội dung phát triển chi tiết của phiên bản R6 bao gồm:
Khách hàng muốn lập chứng từ quyết toán tạm ứng theo từng lần tạm ứng và in được Giấy thanh toán tạm ứng theo số tiền tạm ứng của lần tạm ứng đó
Kế toán muốn chương trình sẽ cảnh báo trường hợp chi phí của một KMCP vượt quá dự toán chi đã lập, để kiểm soát được chi phí phát sinh
Kế toán muốn hiển thị được số phiếu nhập khi in chứng từ hàng bán trả lại (mẫu tự thiết kế) để phục vụ công tác in chứng từ nội bộ
Khi xem báo cáo Chi tiết công nợ phải thu, kế toán muốn thống kê được công nợ theo từng nội dung thu, để phục vụ công tác đối chiếu, thống kê
Khi xem báo cáo Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, kế toán muốn biết được Tiền chiết khấu, để quản lý đưa ra các quyết định về chính sách chiết khấu, giá bán hợp lý
Khi Ghi tăng CCDC, kế toán muốn chọn được chứng từ nguồn gốc hình thành thuộc loại Mua dịch vụ
Khi lập chứng từ bán hàng từ đơn đặt hàng, kế toán muốn chương trình ngầm định thông tin Diễn giải nếu trên đơn đặt hàng không nhập thông tin này
Khi Ghi tăng TSCĐ, kế toán muốn chương trình cảnh báo nếu Nguyên giá TSCĐ được nhập khác với giá trị tại tab Nguồn gốc hình thành để kế toán biết, chỉnh sửa lại
Khi ghi nhận doanh số cho các hợp đồng không khai báo hàng hoá dịch vụ chi tiết, kế toán muốn nhập tỷ lệ và tính được doanh số đã ghi nhận
Khi khai báo chi phí trả trước, kế toán muốn chương trình cảnh báo trường hợp giá trị của chi phí trả trước khác với giá trị tại tab Tập hợp chứng từ
Khi hạch toán thu/chi ngoại tệ, kế toán muốn in được chứng từ kế toán hiển thị được được bút toán xử lý chênh lý tỷ giá xuất quỹ, để hỗ trợ lưu trữ chứng từ đầy đủ
Kế toán muốn in được chứng từ có nội dung Diễn giải cả tiếng Nhật/Trung mà không mất chữ
Bổ sung công cụ teamview mới, phục vụ cho công tác hỗ trợ khách hàng tốt hơn


Xem thêm