Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn
Trên báo cáo 3.5 Chênh lệch chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí, chương trình lấy lên danh sách Chứng từ mua hàng có chênh lệch với các Chứng từ chi phí mua hàng dùng để phân bổ cho các chứng từ mua hàng này. Chương trình hiển thị số tiền chênh lệch tại cột Chênh lệch.

1. Nguyên nhân chênh lệch thường gặp:
1. Sau khi thực hiện phân bổ chi phí mua hàng, Kế toán sửa lại thông tin tại cột Chi phí mua hàng trên tab Hàng tiền, làm sai lệch với số tiền trên cột Số phân bổ lần này trên tab Chi phí. Xem hướng dẫn phân bổ chi phí mua hàng tại đây.
2. Khi lập chứng từ mua hàng, Kế toán tự nhập thông tin tại cột Chi phí mua hàng trên tab Hàng tiền, mà không thực hiện chọn Chứng từ chi phí để phân bổ.
2. Hướng dẫn xử lý:
1. Xem tại cột Chênh lệch để biết các chứng từ có chênh lệch.
2. Tại phần Chứng từ mua hàng, nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ mua hàng lên kiểm tra số tiền phân bổ tại cột Số phân bổ lần này trên tab Chi phí.
  • Nếu đã phân bổ đúng thì sửa lại số tiền tại cột Chi phí mua hàng trên tab Hàng tiền cho khớp với tab Chi phí.
  • Nếu phân bổ không đúng thì nhấn Loại bỏ để loại bỏ hết các chứng từ chi phí mua hàng, sau đó thực hiện chọn chứng từ chi phí để phân bổ lại.
  • Nếu chưa phân bổ thì thực hiện phân bổ lại.


Xem thêm