Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có vật tư hàng hóa (VTHH) có số lượng bằng 0 mà giá trị khác 0 hoặc có tồn số lượng âm hoặc có tồn giá trị âm (kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách): chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Hàng hóa, Kho, Số lượng tồn và Giá trị tồn của VTHH có sai sót.

Trường hợp này, Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng thực tế theo 1 trong 2 trường hợp sau:
Trường hợp 1: Số lượng tồn kho bằng 0 nhưng giá trị tồn kho khác 0

Trường hợp 2: Số lượng tồn âm hoặc Giá trị tồn âm
Lưu ý: Để kiểm tra phương pháp tính giá xuất kho đơn vị đang áp dụng, vào menu Tệp\Thông tin dữ liệu.


Xem thêm