Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có chứng từ hạch toán vào tài khoản kho nhưng lại hạch toán trên các chứng từ khác chứng từ nhập/xuất kho, dẫn đến chênh lệch giữa Sổ kế toán tài khoản KhoSổ kho. Khi đó, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Chứng từ và tài khoản hạch toán có sai sót.
Lưu ý:
  • Kỳ là khoảng thời gian Kế toán thiết lập trên giao diện kiểm tra đối chiếu chứng từ, sổ sách.
  • Tài khoản kho là các TK 15x (trừ TK 154) và TK 002; 003 (với Quyết định 48).
  • Chứng từ khác chứng từ nhập/xuất kho: Là các chứng từ không hạch toán được chi tiết từng vật tư hàng hóa như chứng từ thu, chi tiền mặt, tiền gửi; chứng từ nghiệp vụ khác; chứng từ mua dịch vụ (trừ trường hợp mua dịch vụ là chi phí mua hàng)
Trường hợp này Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho chính xác bằng cách:
1. Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ chi tiết lên kiểm tra.
2. Chỉnh sửa lại chứng từ cho đúng thực tế:
  • Nếu hạch toán sai tài khoản thì chọn lại tài khoản hạch toán đúng.
  • Nếu hạch toán đúng tài khoản thì xóa chứng từ đi, sau đó hạch toán lại vào loại chứng từ nhập/xuất kho tương ứng.
Xem thêm