Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Hướng dẫn
Trường hợp trong kỳ có chứng từ nhập/xuất kho nhưng không hạch toán vào tài khoản kho, chương trình sẽ hiển thị báo cáo chi tiết thể hiện thông tin: Chứng từ nhập/xuất kho, VTHH và tài khoản hạch toán có sai sót.
Lưu ý:

Trường hợp này Kế toán cần kiểm tra và chỉnh sửa lại cho chính xác bằng cách:
1. Nhấn vào Số chứng từ để mở chứng từ chi tiết lên kiểm tra.
2. Sửa lại tài khoản hạch toán trên chứng từ cho đúng thực tế:
  • Với chứng từ nhập kho, hạch toán lại Tài khoản Nợ vào tài khoản kho tương ứng (Ví dụ: Nợ TK 152, 156...)
  • Với chứng từ xuất kho, hạch toán lại Tài khoản Có vào tài khoản kho tương ứng (Ví dụ: Nợ TK 152, 156...)


Xem thêm