Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích doanh thu theo nhiều tiêu chí: Theo thời gian, Nhóm vật tư hàng hóa, Mặt hàng, Đơn vị, Địa phương...  từ đó dễ dàng nắm bắt được doanh thu thực tế theo nhiều tiêu chí

 

  • Trên màn hình giao diện tab Doanh thu, nhấn Chọn tham số:

 

  • Chọn các thông tin Phân tích theo, Đơn vị, ...
  • Nhấn Đồng ý


Xem thêm