Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích công nợ thành các khoản Nợ bình thường, Nợ khó đòi, Nợ không thể đòi theo nhiều tiêu chí theo thời gian, từ đó dễ dàng nắm bắt được số liệu từng kiểu công nợ tại từng thời điểm cụ thể

 

  • Trên màn hình giao diện tab Công nợ, nhấn Chọn tham số:

 

  • Chọn các thông tin Phân tích theo, Đến ngày, ...
  • Nhấn Đồng ý


Xem thêm