Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích chi phí theo nhiều tiêu chí: Theo thời gian, Đơn vị, Khoản mục chi phí...  từ đó dễ dàng nắm bắt được chi phí thực tế theo nhiều tiêu chí

 

  • Trên màn hình giao diện tab Chi phí, nhấn Chọn tham số:

 

  • Chọn các thông tin Thời gian, Đơn vị, ...
  • Nhấn Đồng ý


Xem thêm