Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích tồn kho theo nhiều tiêu chí, từ đó NSD dễ dàng nắm bắt được giá trị tồn kho tại từng thời điểm cụ thể

 

  • Trên màn hình giao diện tab Tồn kho, nhấn Chọn tham số:

 

  • Chọn các thông tin Phân tích theo, Chỉ tiêu,...
  • Nhấn Đồng ý


Xem thêm