Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Chương trình cung cấp Biểu đồ phân tích lãi lỗ theo nhiều tiêu chí: Theo thời gian, Đơn vị, ..  từ đó dễ dàng nắm bắt được lãi lỗ thực tế theo từng thời điểm cụ thể

 

  • Trên màn hình giao diện tab Lãi lỗ, nhấn Chọn tham số:

 

  • Chọn các thông tin Phân tích theo, Đơn vị, ...
  • Nhấn Đồng ý


Xem thêm