Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Khi các kế toán khác muốn sử dụng các tính năng liên quan đến Ngân hàng điện tử, quản trị cần phải thực hiện phân quyền sử dụng các chức năng tương ứng.
2. Xem phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Hướng dẫn trên phần mềm
Chương trình mặc định cho phép:
  • Kế toán tiền gửi: có tất cả các quyền với nghiệp vụ Ngân hàng điện tử (trừ quyền Kiểm duyệt lệnh chuyển tiền)
  • Admin, Kế toán tổng hợp: có toàn quyền với nghiệp vụ Ngân hàng điện tử
  • Các vai trò khác thì ngầm định là không có quyền.
Đối với dữ liệu convert thì các vai trò đều không có quyền (ngoại trừ Admin có toàn quyền).

1. Vào menu Hệ thống\Vai trò quyền hạn

2. Chọn vai trò muốn phân quyền sử dụng nghiệp vụ Ngân hàng điện tử, nhấn Phân quyền.

3. Tại mục Nghiệp vụ\Ngân hàng\Ngân hàng điện tử tích chọn quyền muốn được phân quyền. Trong đó:
  • Với quyền Chuyển tiền trực tuyến: Cho phép thực hiện chức năng Chuyển tiền TT trên chi tiết UNC
  • Với quyền Kiểm duyệt: Cho phép thực hiện chức năng Kiểm duyệt trên chi tiết UNC và chức năng Duyệt/Từ chối Duyệt lệnh chuyển tiền trực tuyến trên danh sách lệnh chuyển tiền
Lưu ý: Nếu kế toán được phân cả 2 quyền Chuyển tiền trực tuyến Kiểm duyệt thì sau khi lập lệnh chuyển tiền, kế toán có thể xác thực lệnh chuyển tiền luôn.
  • Với quyền Lệnh chuyển tiền: Cho phép thực hiện các chức năng tại tab Lệnh chuyển tiền (ngoại trừ chức năng Thu hồi lệnh và Xuất khẩu).
  • Với quyền Tra cứu số dư tài khoản: Cho phép thực hiện các chức năng tại tab Tra cứu số dư trên phân hệ Ngân hàng.
  • Với quyền Lịch sử giao dịch Cho phép thực hiện các chức năng tại tab Lịch sử giao dịch trên phân hệ Ngân hàng.
  • Với quyền Đối chiếu ngân hàng: Cho phép thực hiện các chức năng tại tab Đối chiếu ngân hàng trên phân hệ Ngân hàng.

4. Nhấn Đồng ý.
Lưu ý: Người dùng được phân quyền làm việc với chi nhánh và sổ nào thì chỉ có thể sử dụng nghiệp vụ Ngân hàng điện tử tương ứng với chi nhánh và sổ đó.


Xem thêm