Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 5. Khác > 5.3. Khác > Câu hỏi thường gặp > Sử dụng mẫu chứng từ có sẵn trong thư viện mẫu của MISA

Sử dụng mẫu chứng từ có sẵn trong thư viện mẫu của MISA


1. Tại bước in chứng từ, chọn Thư viện mẫu MISA.
2. Chọn mẫu muốn sử dụng.
3. Nhấn Áp dụng.
4. Chọn Yes => mẫu đã chọn sẽ được sử dụng thay thế cho mẫu hiện tại.
Lưu ý: Nếu muốn quay lại sử dụng mẫu ban đầu của chương trình, nhấn Lấy mẫu mặc định.


Xem thêm