Tính tỷ giá xuất quỹ

1. Nội dung
Cho phép tính tỷ giá xuất quỹ cho các chứng từ chi bằng ngoại tệ.

2. Cách thao tác

Việc tính tỷ giá xuất quỹ được thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:

Tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp Bình quân tức thời

Với phương pháp này mỗi lần thực hiện chi ngoại tệ bằng tiền mặt, tiền gửi, chương trình sẽ tự động xác định tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền. Khi nào có phát sinh sửa chữa, thêm, bớt hoặc xóa các khoản thu, chi ngoại tệ, kế toán sẽ thực hiện chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ, để chương trình tự động tính lại tỷ giá xuất quỹ cho các chứng từ gốc.

  • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Tính tỷ giá xuất quỹ.
  • Chọn Kỳ tính giá xuất quỹ.
  • Tích chọn loại ngoại tệ cần tính tỷ giá xuất quỹ.

  • Nhấn Thực hiện chương trình tự động cập nhật lại tỷ giá xuất quỹ vào các chứng từ gốc có liên quan.

Lưu ý: Chương trình tự động tính tỷ giá xuất quỹ cho từng tài khoản ngân hàng.

Tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp Bình quân cuối kỳ

Với phương pháp này mỗi lần thực hiện chi ngoại tệ bằng tiền mặt, tiền gửi, chương trình sẽ không tự động xác định tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền. Cuối tháng, kế toán sẽ thực hiện chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ, để chương trình xử lý chênh lệch tỷ giá cho các chứng từ có liên quan.

  • Vào menu Nghiệp vụ\Tổng hợp\Tính tỷ giá xuất quỹ.
  • Chọn Kỳ tính giá xuất quỹ.
  • Tích chọn loại ngoại tệ cần tính tỷ giá xuất quỹ.

  • Nhấn Thực hiện, chương trình tự động sinh chứng từ xử lý chênh lệch từ việc tính tỷ giá xuất quỹ.

  • Kiểm tra lại chứng từ xử lý chênh lệch, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá từ tính tỷ giá xuất quỹ sau khi cất giữ sẽ được lưu trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác.

Lưu ý: Đối với dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng cả hai hệ thống sổ (tài chính và quản trị), chức năng tính tỷ giá xuất quỹ được thực hiện tại chi nhánh nào, sổ nào, sẽ chỉ lưu trên chi nhánh đó và sổ đó.

Cập nhật 18/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay