1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về hợp đồng
 6. Tôi muốn theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Tôi muốn theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Thiết bị văn phòng
 5. Tôi muốn theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng thì làm thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Tôi muốn theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng thì làm thế nào?

Tôi muốn theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng thì làm thế nào?

Việc quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo Hợp đồng/Dự án

1. Vào phân hệ Hợp đồng, chọn Hợp đồng bán (hoặc vào tab Hợp đồng bán, nhấn Thêm).

2. Khai báo hợp đồng bán:

 • Tích chọn Hợp đồng => Nếu là một hợp đồng độc lập hoặc là một trong những hợp đồng thuộc dự án lớn.
 • Tích chọn Dự án => Nếu là dự án có chứa nhiều hợp đồng khác.
 • Tại tab Thông tin chung:
  • Mục Giá trị HĐ: có thể tự khai báo hoặc chương trình sẽ tự động lấy lên theo tổng tiền thanh toán của các mặt hàng tại tab Hàng hóa dịch vụ.
  • Tại mục Giá trị thanh lý: cập nhật lại giá trị thanh lý thực tế trong trường hợp sau khi thanh lý hợp đồng, giá trị thanh lý khác với giá trị hợp đồng.
  • Trường hợp đây là hợp đồng/dự án phát sinh trước khi sử dụng phần mềm thì khai báo thông tin chi tiết vào mục: Thực chi đến ngày,Thực thu đến ngày, Giá trị đã xuất hóa đơn đến ngày(đến ngày bắt đầu sử dụng phần mềm – 1 ngày).
  • Tại mục Tình trạng hợp đồng Tình trạng ghi doanh số: chọn trạng thái hiện tại của hợp đồng bán.
 • Tại tab Dự kiến chi: khai báo thông tin các khoản dự kiến cần chi ra để thực hiện hợp đồng.
 • Tại tab Hàng hóa dịch vụ: khai báo thông tin chi tiết của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Có thể lập nhanh hợp đồng bán bằng cách tận dụng các thông tin sẵn có trên đơn đặt hàng đã lập.

2. Ghi nhận chi phí thực hiện Hợp đồng/Dự án

Việc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh để thực hiện Hợp đồng/Dự án có thể được thực hiện trên các phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Quỹ, Ngân hàng. => Ví dụ: trên phân hệ Tổng hợp.

1. Chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

2. Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ. => Tại cột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng.

3. Nhấn Cất.

3. Bán hàng hóa theo Hợp đồng/Dự án

Bước 1: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng, Thêm Chứng từ bán hàng.

2. Kiểm tra thông tin hợp đồng trên chứng từ bán hàng. => Tại cột Hợp đồng

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Lập phiếu xuất kho bán hàng (trường hợp chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất kho)

1. Trên Chứng từ bán hàng vừa lập, nhấn Lập phiếu xuất

2. Kiểm tra thông tin hợp đồng trên Phiếu xuất kho. => Tại cột Hợp đồng

3. Nhấn Cất

4. Thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án

Việc thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng => Ví dụ: trên phân hệ Quỹ.
1. Thu tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án

 • Chọn Thu tiền khách hàng.

 • Khai báo thông tin chứng từ thu tiền khách hàng. => Tại tab Hạch toán, cột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng.

 • Nhấn Cất.

2. Chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án

 • Chọn Trả tiền nhà cung cấp.

 • Khai báo thông tin chứng từ trả tiền nhà cung cấp. => Tại tab Hạch toán, cột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng.

 • Nhấn Cất.

5. Xem báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo Hợp đồng/Dự án

1. Vào phân hệ Hợp đồng tab Báo cáo phân tích:

 Hoặc vào Báo cáo, chọn Hợp đồng:

2. Chọn báo cáo cần xem (Tổng hợp lãi lỗ, Chi tiết lãi lỗ)

3. Thiết lập tham số báo cáo. 

4. Nhấn Đồng ý.

 

Cập nhật 15/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Cần hỗ trợ?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support