Thuế thu nhập doanh nghiệp

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

1. Hàng quý, doanh nghiệp xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp

Nợ TK 8211              Chi phí thuế TNDN hiện hành

Có TK 3334        Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Cuối năm xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính

  • Nếu thuế TNDN thực tế phải nộp < thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm

Nợ TK 3334            Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 821    Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

  • Nếu số TNDN thực tế phải nộp > thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm

Nợ TK 821              Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

Có TK 3334  Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Hạch toán tạm tính thuế TNDN hàng quý
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất

Bước 2: Cuối năm lập tờ khai quyết toán thuế TNDN
 • Vào phân hệ Thuế. Chọn Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN).
 • Chọn kỳ tính thuế.
 • Tích chọn phụ lục kê khai kèm theo ở tab Chọn phụ lục kê khai.

 • Nhấn Đồng ý. Xuất hiện giao diện tờ khai quyết toán thuế TNDN.

 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất.

Bước 3: Hạch toán chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm tính với số được quyết toán
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

 • Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất.
Bước 4: Lập tờ khai bổ sung điều chỉnh (nếu có)
 • Vào phân hệ Thuế. Chọn Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN).
 • Thiết lập kỳ tính thuế:
  • Chọn kỳ tính thuế muốn điều chỉnh
  • Tích chọn Tờ khai bổ sung
  • Tích chọn thêm phụ lục kê khai (nếu cần). Nhấn Đồng ý.

 • Nhập lại các giá trị kê khai đúng vào phụ lục kèm theo hoặc nhập trực tiếp vào tờ khai bổ sung (nếu không đính kèm phụ lục)

 • Nhấn Tổng hợp KHBS.
 • Số liệu sẽ tự động cập nhật vào Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh như sau.

 • Nhấn Cất để lưu tờ khai.

3. Lưu ý

Kỳ tính thuế năm 2020, các Doanh nghiệp có Doanh thu từ 200 tỷ đồng trở xuống được giảm 30% thuế TNDN (quy định tại Nghị định 114/2020/NĐ-CP) => Khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2020, các Doanh nghiệp đủ điều kiện được giảm thuế cần lập bổ sung phụ lục PL114/2020/NĐ-CP khi quyết toán thuế TNDN bằng cách:

 • Tích chọn thêm phụ lục PL114/2020/NĐ-CP

 • Chương trình sẽ tự động tổng hợp số liệu lên phụ lục và tờ khai.

Lưu ý: Trường hợp trong năm, đơn vị có phát sinh thuế TNDN phải nộp của hoạt động chuyển nhượng Bất động sản và hoạt động khác thì tự nhập tay số thuế phải nộp của các hoạt động này vào chỉ tiêu số [12] và [13]

Cập nhật 14/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay