Báo cáo khế ước vay

STT Tên báo cáo Ý nghĩa
1 Sổ chi tiết tiền vay Giúp theo dõi tiền vay theo từng tài khoản, theo từng đối tượng cho vay (Ngân hàng, người cho vay..) và theo từng khế ước vay.
2 Báo cáo tổng hợp tình hình tiền vay Tổng hợp thông tin của các khế ước vay, tình hình giải ngân, trả gốc, trả lãi trong kỳ và số dư cuối kỳ của từng khế ước, theo từng hợp đồng và từng đối tượng cho vay
3 Báo cáo tổng hợp tiền vay phải trả Tổng hợp số tiền vay phải trả trong 1 kỳ nhất định, chi tiết theo từng đối tượng cho vay, hợp đồng tín dụng và từng khế ước vay.
4 Sổ chi tiết tài khoản theo khế ước vay Thống kê chi tiết phát sinh của các tài khoản theo từng khế ước vay

 

Cập nhật 21 Tháng Sáu, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan