Tính lịch trả nợ vay

1. Nội dung

Chương trình hỗ trợ tính toán lịch trả nợ và nhắc nhở khi có khoản nợ sắp đến hạn giúp Doanh nghiệp chủ động sắp xếp nguồn tiền trả nợ đúng hạn

2. Hướng dẫn

1. Chọn Khế ước vay muốn tính lịch trả nợ.

2. Chương trình tự động tính toán lịch trả nợ dựa trên các Thông tin trả nợ đã được khai báo trên Khế ước vay.

Trong đó:

   • Với cách tính lãi Tính trên dư nợ thực tế: Lãi phải trả = Nợ gốc đầu kỳ x Số ngày tính lãi x Lãi suất ngày (Lãi suất ngày = Lãi suất năm/365 hoặc 360 ngày tùy theo tham số đã chọn)
   • Với cách tính lãi Tính trên nợ gốc ban đầuLãi phải trả = Số tiền vay x Số ngày tính lãi x Lãi suất ngày (Lãi suất ngày = Lãi suất năm/365 hoặc 360 ngày tùy theo tham số đã chọn)
   • Lãi đã trả: Bằng tổng PS Nợ 635, 241, 242, 335/Có 111, 112, 131 trên các chứng từ trả nợ của kỳ đó.
   • Gốc đã trả: Tổng PS Nợ TK 341/Có 111, 112, 131 trên các chứng từ trả nợ của kỳ đó
   • Chứng từ trả nợ bao gồm:
    • Chứng từ được sinh từ chức năng Trả nợ
    • Chứng từ lập ở phân hệ khác nhưng được chọn tham chiếu tới kỳ trả nợ tương ứng

3. Có thể tự nhập/sửa lại số liệu trên Bảng tính lịch trả nợ theo đúng thực tế phát sinh (nếu cần). Để nhập liệu nhanh có thể sử dụng 1 trong 3 cách:

  • Sao chép dữ liệu cho các dòng phía dưới: Nếu số liệu của dòng trên giống dòng dưới.
  • Sao chép từ excel vào cột: Nếu đã có sẵn số liệu ngoài file excel và muốn copy từng cột số liệu vào phần mềm. Xem hướng dẫn copy dữ liệu từ excel tại đây.

  •  Nhập khẩu Lịch trả nợ từ file excel vào phần mềm: Cách thực hiện tương tự hướng dẫn tại đây.

4. Nhấn Cất.

5. Có thể thiết lập để chương trình nhắc nhở khi có khoản nợ sắp đến hạn; thông báo tổng số tiền còn phải trả theo hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý

1. Có thể chỉnh sửa Thông tin trả nợ trên Bảng tính lịch trả nợ theo đúng thực tế => sau khi Cất chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin thay đổi vào khế ước vay tương ứng.

2. Sau khi sửa Thông tin trả nợ (kỳ trả gốc, trả lãi, cách tính lãi…) hoặc khi điều chỉnh lãi suất; khi trả nợ trước hạn…cần Tính lại lịch trả nợ => Chương trình sẽ tính toán lại lịch trả nợ đối với các kỳ chưa trả nợ.

3. Xem toàn bộ luồng nghiệp vụ quản lý Hợp đồng tín dụng/Khế ước vay tại đây

Cập nhật 20 Tháng Tám, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan