Khai báo Hợp đồng tín dụng, Khế ước vay

1. Nội dung

Hướng dẫn khai báo các Hợp đồng tín dụng/Khế ước vay phát sinh trong kỳ.

2. Hướng dẫn

Khai báo Hợp đồng tín dụng

1. Khai báo các thông tin chung của Hợp đồng tín dụng. Trong đó:

 • Với loại Hợp đồng tín dụng hạn mức: Cần khai báo thông tin Hạn mức cho vay và Thời hạn duy trì hạn mức => Phục vụ việc quản lý hạn mức còn được vay; theo dõi tiền vay còn phải trả…của từng HĐTD

 • Với loại Hợp đồng tín dụng khác: Cần khai báo thông tin Số tiền cho vayThời hạn cho vay 

2. Khai báo Tài sản đảm bảo (nếu có nhu cầu theo dõi tài sản đảm bảo của từng HĐTD)

3. Nhấn Cất.

Khai báo Khế ước vay

1. Khai báo thông tin chung của Khế ước vay. Trong đó:

 • Tài khoản hạch toán nợ gốc; Tài khoản hạch toán lãi vay: sẽ được ngầm định trên các chứng từ tự động hạch toán nghiệp vụ giải ngân, trả nợ, tất toán khoản vay…

2. Khai báo thông tin giải ngân. Trong đó:

 • Hình thức giải ngân: Là căn cứ để chương trình hạch toán nghiệp vụ nhận giải ngân
  • Nếu bên cho vay chuyển thẳng tiền trả cho NCC của bên đi vay:
   • Chọn hình thức Chuyển cho NCC
   • Chọn Loại chứng từ hạch toán: chương trình sẽ lập chứng từ tương ứng để hạch toán nghiệp vụ “Đi vay trả nợ NCC“. (Nếu chọn Ủy nhiệm chi thì phải bỏ tích chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn riêng thì mới hạch toán được nợ gốc vào bên Có TK 3411)

3. Khai báo thông tin lãi suất: Làm căn cứ để tính số tiền lãi phải trả:

 • Cách tính lãi trên dư nợ thực tế: Tiền lãi được tính trên nợ gốc còn lại tại thời điểm tính lãi => Tiền lãi giảm dần sau mỗi lần trả gốc
 • Cách tính lãi trên nợ gốc ban đầu: Tiền lãi được tính trên nợ gốc ban đầu tại thời điểm tính lãi => Tiền lãi cố định trong suốt thời gian vay
 • Với Loại lãi suất có điều chỉnh: Khai báo lãi suất áp dụng lần đầu và thời điểm có hiệu lực của lãi suất đó. Khi có sự điều chỉnh lãi suất, thì sửa khế ước vay để cập nhật thêm lãi suất mới

4. Khai báo Kỳ trả nợ:

 • Thông tin Trả gốc, Trả lãi: Làm căn cứ để tính toán lịch trả nợ
 • Phương thức trả nợ: Là căn cứ để chương trình tự động hạch toán nghiệp vụ trả nợ

5. Khai báo các thông tin Thống kê: Chương trình sẽ tự động lấy thông tin này lên các chứng từ hạch toán nghiệp vụ giải ngân, trả nợ, tất toán khoản vay…giúp thống kê tình hình thực hiện HĐTD/Khế ước vay theo nhiều tiêu chí như: Công trình; Hợp đồng; Đơn đặt hàng…

6. Nhấn Cất.

3. Lưu ý

1. Có thể nhập khẩu Hợp đồng tín dụng/Khế ước vay từ file excel vào phần mềm. Cách thực hiện tương tự hướng dẫn tại đây.

2. Xem toàn bộ luồng nghiệp vụ quản lý Hợp đồng tín dụng/Khế ước vay tại đây

Cập nhật 14 Tháng Sáu, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan