Cập nhật CQT nơi nộp cho tờ khai thuế

1. Mục đích

Giúp người dùng cập nhật tờ khai thuế GTGT đã lập chưa có thông tin “CQT nơi nộp” hay tờ khai thuế có thông tin “CQT nơi nộp” khác với thiết lập cơ quan thuế quản lý vừa khai báo một cách nhanh chóng, đảm bảo tính đúng đắn, tránh lỗi phát sinh.

2. Hướng dẫn
  • Vào phân hệ Thuế\tab Thuế, trên Danh sách tờ khai, nhấn chuột phải và chọn chức năng Cập nhật CQT nơi nộp cho tờ khai 

  • Chương trình load lên danh sách toàn bộ các tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 04/GTGT (Không bao gồm các tờ khai đã có thông tin “Tỉnh nơi đóng trụ sở chính”).
  • Tích chọn tờ khai muốn cập nhật lại thông tin CQT cấp cục, CQT nơi nộp
  • Nhấn Thực hiện. 

 

Cập nhật 7 Tháng Bảy, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan