Chuyển TSCĐ thành CCDC

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 623, 627, 641, 642   Nếu giá trị còn lại nhỏ

Nợ TK 242                           Chi phí trả trước dài hạn (nếu giá trị còn lại lớn phải phân bổ)

Nợ TK 214                            Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)

Có TK 211                      TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

2. Các trường hợp chuyển TSCĐ thành CCDC

 1. Khi có quy định mới về tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ, TSCĐ hiện thời không còn đủ điều kiện ghi nhận là TSCĐ
 2. Khi có đánh giá lại đánh giá lại TSCĐ (đánh giá lại theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức lại hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp) và TSCĐ không còn đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ.

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ
 • Vào phân hệ Tài sản cố định, nhấn Ghi giảm.

 • Chọn lý do ghi giảm là Chuyển TSCĐ thành CCDC.
 • Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK242.

 • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do chuyển thành CCDC.

 • Nhấn Cất.
Bước 2: Ghi tăng CCDC
 • Trên Chứng từ ghi giảm TSCĐ, vào Tiện ích\Ghi tăng CCDC

 • Chương trình hiển thị giao diện Ghi tăng CCDC hàng loạt (nếu ghi giảm nhiều TSCĐ) hoặc hiển thị giao diện Ghi tăng CCDC (nếu chỉ ghi giảm 1 CCDC).
 • Nhấn Lấy CCDC từ chứng từ ghi giảm TSCĐ.
 • Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ ghi giảm TSCĐ, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 • Tích chọn chứng từ và nhấn Chọn. => Hệ thống sẽ tự động lấy thông tin tài sản trên chứng từ ghi giảm TSCĐ sang chứng từ ghi tăng CCDC.

 • Khai báo thêm các thông tin về loại CCDC, lý do ghi tăng, ngày ghi tăng, số kỳ phân bổ,…

 • Khai báo lại thông tin đơn vị sử dụng CCDC (nếu có thay đổi).

 • Nhấn Ghi tăng.
Cập nhật 13 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan