1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Xây lắp
  5. Đánh giá tình hình sử dụng NVL so với dự toán

Đánh giá tình hình sử dụng NVL so với dự toán

Việc Đánh giá tình hình sử dụng NVL so với dự toán được thực hiện như sau:

Bước 1: Thiết lập định mức nguyên vật liệu công trình
Bước 2: Xuất kho NVL sử dụng cho công trình theo 1 trong các trường hợp:

Lưu ý: Trên các phiếu Nhập kho/Xuất kho cần chọn Công trình tương ứng.

Bước 3: Xem báo cáo Bảng so sánh định mức dự toán vật tư

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan