Dòng tiền

1. Nội dung

Giúp theo dõi được tình hình thu, chi trong kỳ chi tiết theo các khoản thu, chi; đồng thời so sánh được tình hình thu, chi giữa kỳ này và kỳ trước

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập danh mục thu/chi muốn theo dõi

1. Vào menu Danh mục\Khác\Mục thu/chi.

2. Chương trình đã ngầm định sẵn các danh mục thu, chi phổ biến. Kế toán có thể thiết lập: Thêm, Xóa hoặc Ngừng theo dõi mục thu/chi theo nhu cầu.

Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Lập chứng từ thu/chi tiền

Khi lập các chứng từ thu/chi tiền như: Phiếu thu; Phiếu chi; Chứng từ thu tiền gửi, chi tiền gửi; Chứng từ mua hàng, bán hàng

Kế toán khai báo Mục thu/chi tương ứng tại cột Mục thu/chi.


Bước 3: Lập báo cáo dòng tiền.

1. Vào mục Báo cáo\Quỹ\Dòng tiền.

2. Thiết lập thông tin dữ liệu kỳ lấy báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

4. Báo cáo Dòng tiền thể hiện số tiền:

  • Thực thu:Tổng số tiền trên các chứng từ thu tiền chọn mục thu tương ứng.
  • Thực chi:Tổng số tiền trên các chứng từ chi tiền chọn mục chi tương ứng.

Lưu ý:

Từ MISA SME 2022 – R20, khi người dùng kích đúp vào các dòng Mục Thu/Chi, chương trình cho phép xem tới Sổ chi tiết các tài khoản phát sinh liên quan tương ứng với các dòng mục Thu/chi này.

Cập nhật 17 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan