Gộp khách hàng

Cho phép gộp thông tin của nhiều khách hàng thành một khách hàng duy nhất.

Cách thao tác:

  • Vào menu Danh mục\Đối tượng\Khách hàng

  • Chọn khách hàng trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn chức năng Gộp.

  • Nhấn chức năng Chọn khách hàng trên giao diện gộp khách hàng.
  • Tích chọn khách hàng sẽ được gộp thành, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Chọn xong khách hàng, nhấn Gộp.
Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan