Khai báo nhóm khách hàng, nhà cung cấp

1. Nội dung

Cho phép khai báo các nhóm khách hàng, nhà cung cấp (Ví dụ: nhóm khách sỉ, nhóm khách lẻ, nhóm khách ở địa bàn Hà Nội…) để phục vụ cho việc quản trị các chỉ tiêu như Công nợ, Doanh thu, Lãi lỗ…chi tiết đến từng nhóm khác hàng, nhà cung cấp. 

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhóm khách hàng, nhà cung cấp.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin về nhóm khách hàng, nhà cung cấp:

   • Thuộc: Chọn nhóm Khách hàng, nhà cung cấp là cấp cha của nhóm Khách hàng, nhà cung cấp đang khởi tạo (nếu không có thì bỏ trống)
   • Chọn khách hàng, nhà cung cấp vào nhóm: Chọn các Khách hàng, NCC thuộc nhóm Khách hàng, NCC đang khởi tạo

Lưu ý:

     • Có thể nhấn biểu tượng kính lúp để thêm cùng lúc nhiều Khách hàng, NCC.
     • Ngoài ra có thể chọn thêm các Khách hàng, Nhà cung cấp vào nhóm bằng cách, mở từng Khách hàng, NCC muốn thêm trên danh mục Khách hàng, NCC để chọn nhóm Khách hàng, NCC cho Khách hàng, NCC đó.

4. Nhấn Cất..

Lưu ý:

1. Để sửa lại thông tin nhóm Khách hàng, NCC sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ.

2. Đối với các nhóm Khách hàng, NCC không có nhu cầu theo dõi nữa, có thể sử dụng chức năng Sửa trên thanh công cụ, sau đó tích chọn thông tin Ngừng theo dõi.

Cập nhật 26 Tháng Mười, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan