Gộp nhân viên

Cho phép gộp thông tin của nhiều nhân viên thành một nhà cung cấp duy nhất.

Cách thao tác:

  • Vào menu Danh mục\Đối tượng\Nhân viên

  • Chọn nhân viên trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn chức năng Gộp.

  • Nhấn chức năng Chọn nhân viên trên giao diện gộp nhân viên.
  • Tích chọn nhân viên sẽ được gộp thành, sau đó nhấn Đồng ý.

  • Chọn xong nhân viên, nhấn Gộp.
Cập nhật 15 Tháng Tư, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan