Sửa biểu thuế tài nguyên

Hướng dẫn sửa biểu thuế tài nguyên để cập nhật Giá tính thuế TN của tỉnh hoặc thay đổi các thông tin khác do phần mềm thiết lập sẵn (nếu cần):

1. Vào menu Danh mục\Khác\Biểu thuế tài nguyên.

2. Chọn tài nguyên cần cập nhật biểu thuế, nhấn Sửa.

  • Tại mục Giá tính thuế TN của tỉnh: Khai báo giá tính thuế theo quy định của UBND tỉnh (nếu có quy định)=> chương trình sẽ tự động ngầm định giá trị này khi lập tờ khai thuế tài nguyên.
  • Sửa các thông tin khác (nếu cần).

Lưu ý: Mục Giá tính thuế TN của BTC hiển thị Giá tính thuế tài nguyên tối thiểu do Bộ tài chính quy định => dùng để tra cứu và không được phép sửa.

3. Nhấn Cất.

Lưu ý: Với các tài nguyên không có nhu cầu theo dõi nữa, sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Ngừng theo dõi.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan