Nhận hóa đơn mua hàng

1. Mục đích

Cho phép khai báo thông tin hoá đơn GTGT cho các chứng từ mua hàng chưa có hoá đơn đã được khai báo trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ.

2. Hướng dẫn

2.1. Nhận hóa đơn từ chứng từ mua hàng


Nhận 1 hóa đơn từ chứng từ mua hàng
Nhận hóa đơn theo 1 trong 2 cách sau:

 • Cách 1: Tại phân hệ Mua hàng, chọn chức năng Nhận hoá đơn bên thanh tác nghiệp.

 • Cách 2: Tại tab Nhận hoá đơn chọn chức năng Nhận hoá đơn trên thanh công cụ.

Trên giao diện chọn chứng từ mua hàng cần nhận hóa đơn, người dùng:

 1. Chọn nhà cung cấp, thiết lập thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
 2. Tích chọn chứng từ mua hàng đã nhận được hoá đơn GTGT, sau đó nhấn Đồng ý.

Khai báo bổ sung thông tin về hoá đơn GTGT. Sau đó, nhấnCất

Nhận nhiều hóa đơn từ chứng từ mua hàng

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng, tích chọn Cho phép 1 chứng từ mua hàng nhận nhiều hóa đơn.

2. Nhận hóa đơn

 • Trong Mua hàng\Nhận hóa đơn, nhấn Nhận hóa đơn
 • Chọn chi tiết mặt hàng theo giá trị thực tế nhận hóa đơn. Chứng từ mua hàng chưa nhận hết giá trị hóa đơn thì sẽ tiếp tục hiển thị trong danh sách để chọn khi nhận hóa đơn khác.
 • Nhấn Đồng ý

3. Khai báo bổ sung thông tin về hoá đơn GTGT. Sau đó nhấn Cất.

2.2. Nhận hóa đơn đầu vào lấy về từ MISA meInvoice 

Từ MISA SME 2022 – R20, Chương trình cho phép Nhận hóa đơn lấy về từ meInvoice trên tab Hóa đơn đầu vào.

Nhận 1 hóa đơn từ 1 chứng từ mua hàng

 •  Trên danh sách Hóa đơn đầu vào, chọn dòng hóa đơn cần nhận, nhấn chuột phải và chọn chức năng Nhận hóa đơn

 • Trên giao diện chọn chứng từ mua hàng cần nhận hóa đơn, người dùng:
  1. Chọn nhà cung cấp, thiết lập thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.
  2. Tích chọn chứng từ mua hàng đã nhận được hoá đơn GTGT (Lưu ý: Tổng số tiền trước thuế trên hóa đơn phải bằng Tổng số tiền trên chứng từ mua hàng, dịch vụ đã chọn).
  3. Nhấn Đồng ý.

 • Kiểm tra, hoàn thiện các thông tin cần thiết trên chứng từ nhận hóa đơn mua hàng hóa. Sau đó nhấn Cất

Nhận nhiều hóa đơn từ 1 chứng từ mua hàng

1. Vào Hệ thống\Tùy chọn\Mua hàng, tích chọn Cho phép 1 chứng từ mua hàng nhận nhiều hóa đơn.

2. Nhận hóa đơn

 • Trong Mua hàng\Hóa đơn đầu vào, chọn chức năng Nhận hóa đơn

 • Thiết lập điều kiện lấy dữ liệu chứng từ mua hàng nhận hóa đơn
 • Chọn chi tiết mặt hàng theo giá trị thực tế nhận hóa đơn. Chứng từ mua hàng chưa nhận hết giá trị hóa đơn thì sẽ tiếp tục hiển thị trong danh sách để chọn khi nhận hóa đơn khác.

Lưu ý: Tổng số tiền trước thuế trên hóa đơn phải bằng Tổng số tiền trên chứng từ mua hàng, dịch vụ đã chọn.

 • Nhấn Đồng ý

3. Kiểm tra, hoàn thiện các thông tin cần thiết trên chứng từ nhận hóa đơn mua hàng hóa. Sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Giá trị HĐ đã nhận thể hiện trên:

 • Danh sách chứng từ mua hàng hóa dịch vụ
 • Chi tiết chứng từ mua hàng hóa dịch vụ

Cập nhật 20 Tháng Sáu, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan