Báo cáo tài chính

Cho phép xem và in các báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan nhà nước.

Cách thao tác

  • Chọn mục Báo cáo trên thanh công cụ.
  • Chọn tab Báo cáo, sau đó chọn nhóm Báo cáo tài chính.

  • Nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem, sau đó thiết lập tham số báo cáo.

  • Nhấn Đồng ý để xem báo cáo chi tiết.

Danh sách báo cáo

STT

Tên báo cáo

Ý nghĩa

1

Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị)

2

Bảng cân đối tài khoản

3

B01-DN: Bảng cân đối kế toán

4

B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

5

Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước

6

B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp)

7

B09-DN: Thuyết minh báo cáo tài chính

8

B01-DN: Bảng cân đối kế toán tổng hợp

9

B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp

10

B03-DN: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp (PP trực tiếp)

11

B09-DN: Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp

 

Cập nhật 24 Tháng Tám, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan