1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
 6. Làm thế nào để lập được 1 Hoá đơn điều chỉnh cho cả 2 trường hợp: vừa tăng, vừa giảm và hạch toán cho Hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm này?

Làm thế nào để lập được 1 Hoá đơn điều chỉnh cho cả 2 trường hợp: vừa tăng, vừa giảm và hạch toán cho Hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm này?

1.Nội dung:

Làm thế nào để lập được 1 Hoá đơn điều chỉnh cho cả 2 trường hợp: vừa điều chỉnh tăng, vừa điều chỉnh giảm, đồng thời hạch toán cho Hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm này trên phần mềm?

2. Nguyên nhân:

 • Hiện tại khi lập Hoá đơn điều chỉnh, chương trình chỉ cho phép chọn 01 hoá đơn để lập điều chỉnh cho 1 trường hợp: Điều chỉnh tăng hoặc Điều chỉnh giảm.
 • Và nếu phát sinh hạch toán thêm các bút toán về điều chỉnh doanh thu/công nợ/tiền thuế, Anh/Chị có thể thao tác hạch toán trên các loại chứng từ như: Chứng từ bán hàng (nếu điều chỉnh tăng); Hoặc Chứng từ giảm giá hàng bán (nếu điều chỉnh giảm); Hoặc Chứng từ nghiệp vụ khác.

3.Giải pháp:

Trường hợp 1: ĐIỀU CHỈNH TĂNG

Bước 1: Lập và Phát hành hoá đơn điều chỉnh tăng. Xem hướng dẫn Tại đây

Lưu ý:

 • Tích mục tròn Điều chỉnh giá trị
 • Chỉ chọn mặt hàng cần điều chỉnh tăng, nhập số lượng hoặc giá trị tiền phần chênh lệch cần TĂNG thêm

Bước 2: Hạch toán cho hoá đơn điều chỉnh tăng. Thực hiện 1 trong 2 cách sau đây:

Cách 1:

 • Thêm mới lập Chứng từ bán hàng (không tích ô Lập kèm hóa đơn)

 • Nếu trường hợp có liên quan tới kho, cần xuất kho thêm thì tích thêm ô Kiêm phiếu xuất kho để chương trình tự sinh Phiếu xuất
 • Tab Hàng tiền Hạch toán: Nợ TK 131/Có TK 511: số tiền chênh lệch tăng thêm
 • Tab Thuế: Hach toán: Nợ TK 131/Có TK 33311: chọn % thuế bình thường

Cách 2:

 • Vào menu Nghiệp vụ / Tổng hợp / thêm Chứng từ nghiệp vụ khác

 • Hạch toán:

Nợ TK 131/ Có TK 511: số tiền chênh lệch tăng thêm

Nợ TK 131/Có TK 33311: số tiền thuế chênh lệch tăng thêm

 • Nếu có liên quan tới kho, cần điều chỉnh giá trị hàng hoá trong kho thì cần làm Kiểm kê kho. Xem hướng dẫn kiểm kê kho tại đây

Trường hợp 2: ĐIỀU CHỈNH GIẢM

Nếu 1 hoá đơn đã được chọn để lập Điều chỉnh cho trường hợp 1 rồi, thì để tiếp tục lập Điều chỉnh giảm, Anh/Chị thực hiện như sau:

Bước 1: Vào menu Danh mục / Vật tư hàng hoá / Vật tư hàng hoá / nhấn Thêm / tạo 1 mã hàng Diễn giải

Bước 2: Vào phân hệ Bán hàng / tab Xuất hoá đơn / nhấn Thêm Hoá đơn 

Bước 3:

 • Nhập thông tin chung của Khách hàng
 • Tại tab Hàng tiền, dòng đầu tiên chọn mã hàng DIENGIAI đã tạo, sau đó cột Tên hàng gõ diễn giải lại: Điều chỉnh cho Hoá đơn số…, Ngày hoá đơn:…, Mẫu số… Ký hiệu…. Lý do điều chỉnh:…
 • Dòng thứ 2, bắt đầu chọn từng dòng các mã hàng cần điều chỉnh giảm

Lưu ý:

 • Chỉ chọn mặt hàng cần điều chỉnh giảm, nhập số lượng hoặc giá trị tiền phần chênh lệch cần GIẢM xuống

Bước  2: Hạch toán cho Hoá đơn điều chỉnh giảm. Thực hiện 1 trong 2 cách sau đây:

Cách 1:

 • Lập Chứng từ Giảm giá hàng bán

 • Tab Hàng tiền hạch toán: Nợ TK 511 / Có TK 131: số tiền chênh lệch giảm xuống
 • Tab Thuế hạch toán: Nợ TK 33311/ Có TK 131: số tiền thuế chênh lệch giảm xuống; chọn % thuế bình thường
 • Trường hợp có liên quan tới kho thì làm thêm Kiểm kê kho để điều chỉnh số lượng, giá trị của hàng trong kho. Xem hướng dẫn Kiểm kê kho tại đây
 • Tab Hoá đơn, các thông tin như: Mẫu số, Ký hiệu, Số hoá đơn, Ngày hoá đơn sẽ để trống.

Cách 2:

 • Vào menu Nghiệp vụ / Tổng hợp / thêm Chứng từ nghiệp vụ khác

 • Hạch toán:

Nợ TK 511/ Có TK 131: số tiền chênh lệch giảm xuống

Nợ TK 33311/Có TK 131: số tiền thuế chênh lệch giảm xuống

 • Trường hợp có liên quan tới Kho, cần điều chỉnh giá trị hàng hoá trong kho thì làm Kiểm kê kho. Xem hướng dẫn kiểm kê kho tại đây
Cập nhật 28 Tháng Bảy, 2023
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan