1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 3. Câu hỏi thường gặp
  4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
  5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Hóa đơn điện tử
  6. Sau khi đã tạo dữ liệu kế toán năm mới, tôi muốn lập Hóa đơn điều chỉnh từ hóa đơn năm trước thì phải làm thế nào?

Sau khi đã tạo dữ liệu kế toán năm mới, tôi muốn lập Hóa đơn điều chỉnh từ hóa đơn năm trước thì phải làm thế nào?

1.Nội dung:

Sau khi đã tạo dữ liệu kế toán năm mới, tôi muốn lập Hóa đơn điều chỉnh từ hóa đơn năm trước thì phải làm thế nào?

 2.Nguyên nhân:

Khi tạo 1 dữ liệu kế toán mới hoặc tạo dữ liệu mới từ dữ liệu năm trước thì phần mềm không lấy chứng từ hoá đơn từ dữ liệu năm cũ sang, dẫn đến khi lập Hoá đơn điều chỉnh sẽ không có Hoá đơn năm trước để chọn

3.Giải pháp:

Thực hiện theo hướng dẫn 2 cách sau:

CÁCH 1:

Bước 1: Vào menu Danh mục / Vật tư hàng hoá / Vật tư hàng hoá / nhấn Thêm mới / đặt Mã hàng: DIENGIAI, Tên: Diễn giải, Tính chất chọn: Chỉ là diễn giải

Bước 2: Vào phân hệ Bán hàng / tab Xuất hóa đơn / nhấn Thêm mới

Bước 3: Trên chứng từ Hoá đơn / nhập các thông chung của Khách hàng và tại cột mã hàng / chọn mã DIENGIAI đã thêm ở Bước 1, cột Tên hàng gõ lại nội dung như: Điều chỉnh cho hóa đơn bán hàng số:.., ngày:…, Mẫu số:…, Ký hiệu:…; Lý do: ghi lý do cần điều chỉnh.

Bước 4: Từ dòng 2 sẽ chọn từng mặt hàng và mô tả diễn giải cụ thể các thông tin điều chỉnh chi tiết

Bước 5: Khi Xem hoá đơn sẽ hiển thị như hình dưới => sau khi kiểm tra lại thì thực hiện Phát hành hóa đơn điều chỉnh này. Xem hướng dẫn phát hành hoá đơn tại đây

CÁCH 2:

Bước 1: Đăng nhập vào website meinvoice.vn theo hướng dẫn Tại đây

Bước 2: Vào menu Xử lý hóa đơn / Điều chỉnh hóa đơn / nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh và phát hành => xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Bước 3: Sau khi phát hành Hóa đơn điều chỉnh đó xong, về lại dữ liệu của phần mềm kế toán, vào menu Hệ thống / Tùy chọn / mục Hóa đơn (hoặc mục Tùy chọn chung nếu dùng từ phiên bản MISA SME.NET trở về trước) / bỏ tích dòng: Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn / nhấn Đồng ý

Bước 4: Vào phân hệ Bán hàng / Tab Xuất hóa đơn / Thêm mới / nhập tay lại các thông tin cho khớp với hóa đơn điều chỉnh đã phát hành như: thông tin chung Khách hàng, thông tin hàng hóa; Mẫu số, Ký hiệu, số hóa đơn, ngày hóa đơn / nhấn Cất

Bước 5: Vào menu Hệ thống / Tùy chọn / mục Hóa đơn (hoặc mục Tùy chọn chung nếu dùng từ phiên bản MISA SME.NET trở về trước) / tích lại 2 dòng mà đã bỏ tích ở Bước  3: Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hóa đơn và Sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử / nhấn Đồng ý

Bước 6: Mở lại hóa đơn vừa nhập tay ở Bước 4 / nhấn Phát hành hóa đơn / chương trình sẽ thông báo Hóa đơn phát hành trùng thì nhấn nút Cập nhật là được. (Xem thêm hướng dẫn phát hành hoá đơn trùng tại đây)

Cập nhật 26 Tháng Một, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan