Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

Báo cáo giúp: Tổng hợp tình hình phát sinh và thu hồi công nợ phải thu của tất cả các khách hàng theo từng tài khoản công nợ và loại tiền; theo nhân viên bán hàng; theo công trình; theo hợp đồng bán; theo đơn vị kinh doanh,…

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích.

2. Nhấn Chọn báo cáo.

3. Tại mục Báo cáo: chọn 5. Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng.

4. Nếu muốn theo dõi công nợ chi tiết theo từng Nhân viên, Công trình, Hợp đồng…thì chọn thông tin tương ứng tại mục Thống kê theo.

5. Chọn Chi nhánh muốn thống kê báo cáo.

Lưu ý: Nếu chọn Tổng công ty thì có thể thiết lập thống kê số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc hoặc không bằng cách tích chọn hoặc bỏ tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc.

6. Thiết lập tham số thống kê báo cáo: Thời gian, Tài khoản hạch toán, Loại tiền, Nhóm KH

7. Tích chọn các Khách hàng Công trình muốn kiểm tra thông tin.

8. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Để xem báo cáo theo một chỉ tiêu nào đó cần thiết lập theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan