Ước tính thuế TNDN tạm nộp

1. Nội dung 

Hướng dẫn cách tự động ước tính thuế TNDN tạm nộp trên phần mềm để không mất thời gian tính toán thủ công.

2. Hướng dẫn

1. Chọn Quý muốn ước tính thuế TNDN tạm nộp

2. Chương trình sẽ tự động ước tính số thuế TNDN tạm nộp dựa trên các chứng từ hạch toán doanh thu (TK511; 521; 515; 711), chi phí (TK632; 641; 642; 635; 811), quỹ phát triển khoa học và công nghệ (TK3561)

3. Một số lưu ý khi ước tính thuế TNDN tạm nộp:

   • Khi hạch toán chi phí không được trừ, cần tích chọn cột CP không hợp lý để chương trình có căn cứ loại ra khi xác định chỉ tiêu A6 Chi phí được trừ.
   • Chỉ tiêu B Thu nhập miễn thuế: Tự nhập tay theo số thực tế phát sinh (nếu có)
   • Chỉ tiêu G Thuế suất thuế TNDN: chương trình đang ngầm định mức thuế suất phổ thông 20% (Nếu Doanh nghiệp đang được ưu đãi về thuế suất, cần sửa lại theo mức thuế suất thực tế)
   • Chỉ tiêu C Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ: Chương trình đang lấy theo số liệu trên phụ lục 03-2A/TNDN (Chuyển lỗ từ hoạt động SXKD) của tờ khai quyết toán thuế TNDN năm trước liền kề => Nếu dữ liệu không liên năm/không lập tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm trước liền kề thì Kế toán cần từ nhập tay chỉ tiêu C Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ theo số liệu thực tế.

4. Có thể lập nhanh chứng từ chi tiền nộp thuế TNDN tạm nộp bằng cách:

Cập nhật 15 Tháng Sáu, 2021
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan