Xem thông tin đơn vị trên AMIS Thuế TNCN

Thông tin tổ chức trả thu nhập trên chứng từ khấu trừ thuế TNCN lập tại MISA SME sẽ lấy theo thông tin đơn vị mới nhất đã thiết lập trên Amis Thuế TNCN tính đến thời điểm phát hành.

Người dùng cần kiểm tra lại thông tin đơn vị mới nhất để đảm bảo các thông tin là chính xác trước khi phát hành chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

Cách thực hiện:

Cách 1: Kiểm tra thông tin đơn vị từ MISA SME

  • Trên phần mềm MISA SME, vào phân hệ Thuế\tab Chứng từ khấu trừ thuế TNCN\tab con Quy trình, nhấn Thông tin đơn vị

  • Chương trình tự động điều hướng đến mục Thông tin đơn vị trên AMIS Thuế TNCN: Cung cấp đầy đủ các thông tin đơn vị mới nhất mà người dùng đã thiết lập.

Cách 2: Kiểm tra thông tin đơn vị trên AMIS Thuế TNCN

 

Cập nhật 24 Tháng Tám, 2022
Chia sẻ bài viết hữu ích này

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan