Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R44 > Kế toán mong muốn xuất được hóa đơn có số lớn hơn thì ngày cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với các hóa đơn chưa bị xóa bỏ nhằm đảm bảo xuất hóa đơn đúng ngày giao hàng và theo yêu cầu của khách hàng

Kế toán mong muốn xuất được hóa đơn có số lớn hơn thì ngày cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với các hóa đơn chưa bị xóa bỏ nhằm đảm bảo xuất hóa đơn đúng ngày giao hàng và theo yêu cầu của khách hàng


1. Mục đích

Nhằm đảm bảo xuất hóa đơn đúng ngày giao hàng và theo yêu cầu của khách hàng, phần mềm cho phép xuất hóa đơn có số lớn hơn thì ngày hóa đơn cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với hóa đơn chưa bị xóa bỏ.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R44, phần mềm kiểm tra ngày của các hóa đơn đã được Phát hành hóa đơn điện tử/Cấp số hóa đơn/Xóa hóa đơn và không cho phép Phát hành hóa đơn điện tử/Cấp số hóa đơn cho những hóa đơn khác có số lớn hơn nhưng ngày nhỏ hơn.
 • Từ phiên bản R44, trường hợp kế toán Phát hành hóa đơn điện tử/Cấp số hóa đơn cho các hóa đơn có số lớn hơn thì ngày hóa đơn cũng phải lớn hơn hoặc bằng so với hóa đơn có số nhỏ hơn (nhưng không tính đến các hóa đơn đã bị xóa bỏ)
Ví dụ: Ngày 10/10, kế toán lập Chứng từ bán hàng nhưng chưa thực hiện Phát hành hóa đơn điện tử/Cấp số hóa đơn.
         
Ngày 11/10, kế toán thực hiện Phát hành hóa đơn điện tử/Cấp số hóa đơn cho Chứng từ bán hàng ngày 10/10, phần mềm cấp số 0000001, ngày hóa đơn đang mặc định theo ngày hiện tại là ngày 11/10.

          Tuy nhiên, kế toán muốn ngày hóa đơn phải là ngày 10/10 nên vào Quản lý hóa đơn/Xóa hóa đơn, lập chứng từ Xóa hóa đơn để ngày xóa là 11/10 cho hóa đơn 0000001.

Đồng thời muốn Phát hành hóa đơn điện tử/Cấp số hóa đơn thay thế là 0000002 có ngày hóa đơn là 10/10.
1. Trường hợp tại ngày 11/10 nếu chưa Phát hành hóa đơn điện tử/Cấp số hóa đơn mới, kế toán có thể Phát hành hóa đơn điện tử/Cấp số hóa đơn thay thể có ngày nhỏ hơn là 11/10 bằng cách:
    1.1 Kế toán thực hiện chỉnh sửa lại ngày hệ thống về ngày 10/10:
 • Vào Menu\Control Panel
 • Tại Control Panel, chọn Date and Time, chọn Change date and time.
 • Thực hiện sửa lại ngày về ngày 10/11:

     1.2 Mở lại dữ liệu, mở Chứng từ bán hàng đã xóa hóa đơn, thực hiện Phát hành hóa đơn điện tử/Cấp số hóa đơn thay thế.
            2. Trường hợp ngày 11/10 đã có phát sinh hóa đơn tại Chứng từ bán hàng khác, hóa đơn số 0000002 ngày 11/10 thì sẽ không cho phép Phát hành hóa đơn điện tử/Cấp số hóa đơn thay thế cho ngày 10/10. Khi thực hiện Phát hành hóa đơn điện tử/Cấp số hóa đơn, phần mềm sẽ cảnh báo:
   Xem thêm