Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R44 > Kế toán muốn phần mềm thông báo cho khách hàng biết cần phải nộp hồ sơ thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi phát hành hóa đơn

Kế toán muốn phần mềm thông báo cho khách hàng biết cần phải nộp hồ sơ thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi phát hành hóa đơn


1. Mục đích
Giúp kế toán biết cần phải nộp hồ sơ thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi phát hành hóa đơn.
2. Chi tiết thay đổi

  • Trước phiên bản R44, khi thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm, chương trình luôn mặc định trạng thái là Đã có hiệu lực, dẫn đến kế toán quên chưa nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp mà đã sử dụng hóa đơn, khi cơ quan thuế biết được sẽ phạt.
  • Từ phiên bản R44, khi thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm, chương trình mặc định là Chưa nộp cho CQ thuế và khi cất sẽ thông báo để kế toán biết và làm hồ sơ nộp cho cơ quan thuế.
  • Khi vào Quản lý hóa đơn\Thông báo phát hành hóa đơn, phần mềm cho phép chọn 1 trong 3 trạng thái: Chưa nộp cho CQ thuế, Đã nộp cho CQ thuế, Đã có hiệu lực, mặc định trạng thái Chưa nộp cho cơ quan thuế.

  • Nếu trạng thái là Chưa nộp cho CQ thuế, nhấn Cất, chương trình sẽ cảnh báo:
Đồng thời sẽ không thực hiện được việc phát hành/cấp số hóa đơn để sử dụng.
Xem hướng dẫn nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế tại đây.
  • Nếu trạng thái là Đã nộp cho CQ thuế, nhấn Cất, chương trình sẽ cảnh báo:
Đồng thời sẽ không thực hiện được việc phát hành/cấp số hóa đơn để sử dụng.
  • Đối với trạng thái là Đã có hiệu lực, chương trình sẽ không cảnh báo và kế toán có thể thực hiện phát hành hoặc cấp số hóa đơn để sử dụng.Xem thêm