Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R44 > Kế toán muốn phần mềm thông báo cho khách hàng biết thông tin người bán trên mẫu hóa đơn cần giống thông tin trên giấy phép sử dụng

Kế toán muốn phần mềm thông báo cho khách hàng biết thông tin người bán trên mẫu hóa đơn cần giống thông tin trên giấy phép sử dụng


1. Mục đích
Nhằm cảnh báo cho kế toán biết thông tin người bán trên hóa đơn in ra phải giống giấy phép sử dụng.
2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R44, phần mềm sẽ bổ sung thêm thông tin người bán khi thực hiện Phát hành HĐ điện tử/Phát hành HĐ điện tử hàng loạt. Đồng thời, nếu trên mẫu khởi tạo hóa đơn thông tin người bán khác với thông tin đăng ký sử dụng phần mềm, chương trình sẽ cảnh báo để kế toán biết được và sửa lại thông tin cho phù hợp.

  • Bổ sung thêm thông tin người bán khi thực hiện Phát hành HĐ điện tử/Phát hành HĐ điện tử hàng loạt:

  • Tại Quản lý hóa đơn/Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm. Nếu người dùng thực hiện sửa mẫu hóa đơn làm thay đổi thông tin Đơn vị bán hàng hoặc Địa chỉ khác với thông tin trên GPSD thì chương trình sẽ hiển thị cảnh báo:
    • Trường hợp, người dùng sửa mẫu khởi tạo, xóa bỏ công thức tại Đơn vị bán hàngĐịa chỉ, sau đó tự điền tên Đơn vị bán hàngĐịa chỉ vẫn khớp với thông tin giấy phép sử dụng thì bỏ qua câu cảnh báo và cất mẫu bình thường.    Xem thêm