Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R44 > Kế toán muốn trên giao diện đăng nhập ngầm định hiển thị thông tin Máy chủ kết nối để người dùng có thể tự thực hiện kết nối máy trạm với máy chủ

Kế toán muốn trên giao diện đăng nhập ngầm định hiển thị thông tin Máy chủ kết nối để người dùng có thể tự thực hiện kết nối máy trạm với máy chủ


1. Mục đích
Cải tiến lại giao diện đăng nhập phần mềm, ngầm định thông tin Máy chủ kết nối để kế toán có thể tự thực hiện kết nối máy chủ - máy trạm mà không cần phải liên hệ với MISA để được hỗ trợ.
2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R44, phần mềm sẽ hiển thị dưới dạng mở rộng tại chức năng Đăng nhập khi có lỗi về kết nối tới máy chủ , giúp kế toán có thể nhanh chóng kiểm tra thông tin Máy chủ kết nối đã đúng chưa và điều chỉnh cho đúng.
Ví dụ: Tên Máy chủ kết nối trước đây là NTKHANH\MISASME2017, sau này máy chủ thay đổi lại tên là KHANH\MISASME2017. Khi đăng nhập vào phần mềm đang lưu lại thông tin đăng nhập lần trước, nên khi nhấn Đồng ý đăng nhập sẽ thông báo:

Nhấn Đóng, phần mềm sẽ tự động mở rộng màn hình đăng nhập để người dùng có thể kiểm tra lại thông tin Máy chủ kết nối để nhập lại cho đúng với thay đổi:

Xem thêm